Belgisch institutioneel kader

België is een federale staat, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten.

 3 Gemeenschappen: de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap

 

Het oprichten van de Gemeenschappen moest beantwoorden aan de culturele verschillen in België tussen de Nederlandstalige, de Franstalige en de Duitstalige bevolking. De bevoegdheden waren aanvankelijk beperkt tot de culturele aangelegenheden, later zijn daar de persoonsgebonden aangelegenheden, het onderwijs en het gebruik van de taal (in bestuurszaken, onderwijs en de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers) aan toegevoegd.

3 Gewesten: het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De gewesten zijn opgericht omwille van de economische verscheidenheid in België. De bevoegdheden hebben dan ook betrekking op de economie (economisch beleid, tewerkstellingsbeleid), aangevuld met de plaatsgebonden aangelegenheden (milieu, ruimtelijke ordening, huisvesting, energie, openbare werken en vervoer, ...).

De Federale Overheid heeft alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de gemeenschappen of de gewesten zijn toegewezen (de zgn. residuaire bevoegdheden) en een aantal toegewezen bevoegdheden (o.a. het monetair beleid, justitie, sociale zekerheid, het binnenlands beleid, ...).

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Brussel in kaarten  
Verdeling van politieke bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten