De persoonsgebonden aangelegenheden

De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen stelt de lijst van persoonsgebonden aangelegenheden vast en onderscheidt twee domeinen: het gezondheidsbeleid en bijstand aan personen. Op deze domeinen ligt de algemene bevoegdheid bij de Gemeenschappen, maar blijven een aantal materies gereserveerd voor de Federale Overheid.

Het gezondheidsbeleid omvat enerzijds het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen, anderzijds de gezondheidsopvoeding en de preventieve gezondheidszorg. De Federale Overheid blijft voor de zorgenverstrekking o.a. bevoegd voor de organieke wetgeving en de basisregelgeving inzake de programmatie en financiering van de infrastructuur. Op het vlak van preventie blijft de Federale Overheid bevoegd voor de nationale maatregelen inzake profylaxis.

Bijstand aan personen omvat in verschillende materies: gezinsbeleid, maatschappelijk welzijn, opvang en integratie van inwijkelingen, gehandicaptenbeleid, bejaardenbeleid, jeugdbescherming en de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale
reïntegratie. Een aantal materies zijn hierin uitdrukkelijk aan de Federale Overheid toegewezen, bijvoorbeeld: de wetgeving in verband met het leefloon, de regels en financiering van de uitkeringen voor gehandicapten, de bepaling, toekenningsvoorwaarden en financiering van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en de aangelegenheden op het vlak van jeugdbescherming behorende tot het burgerlijk, strafrechterlijk en gerechtelijk wetboek.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Brussel in kaarten  
Verdeling van politieke bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten