Overzicht van de Brusselse instellingen

Het Brussels Gewest kent sinds 1989 haar eigen bestaan met eigen instellingen.

Na het staatshervormingsproces 1980-1989 hebben de Brusselse instellingen rechtspersoonlijkheid en eigen bevoegdheden:

De gewestbevoegdheden in Brussel worden uitgeoefend door de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De gemeenschapsbevoegdheden worden in Brussels uitgeoefend door de Vlaamse en Franse gemeenschap enerzijds en de 3 gemeenschapscommissies GGC, COCOF en VGC anderzijds.


Elke Brusselse instelling beschikt over een wetgevend orgaan, een uitvoerend orgaan en een administratie.

 

Deze 4 instellingen zijn op politiek niveau verweven, in de zin dat het dezelfde parlementsleden en ministers zijn die de verschillende instellingen bevolken. Deze verwevenheid wordt duidelijk geïllustreerd in dit schema.

- Het zijn de parlementsleden uit de twee taalgroepen die lid zijn van de parlementen. De Raden van de COCOF en de VGC worden respectievelijk samengesteld uit de Franse en Nederlandse taalgroep binnen het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement. De Verenigde Vergadering van de GGC bestaat de 89 leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, behorende tot de twee taalgroepen.

- De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengesteld uit ministers en staatssecretarissen. De Colleges van de COCOF en de VGC zijn respectievelijk samengesteld uit de leden van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de ministers) en de gewestelijke staatssecretarissen behorende tot de Franstalige en de Nederlandstalige taalgroep. Het Verenigd College van de GGC bestaat uit de leden van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de ministers) en wordt voorgezeten door de minister-president van de Regering die slechts een raadgevende stem heeft.

Op het niveau van de administratie zijn deze instellingen echter gescheiden.
- Elk bestuur beschikt over een eigen begroting en een eigen administratie.

De Brusselse instellingen beschikken over de volgende normatieve instrumenten:

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement neemt wetgevende normen aan in de vorm van ordonnanties

De GGC heeft eveneens een wetgevende bevoegdheid en kan wettelijke normen goedkeuren in de vorm van ordonnanties.

De COCOF kan, sinds 1 januari 1994, op een aantal domeinen autonoom optreden (nl. de aangelegenheden waavoor de bevoegdheidsuitoefening aan haar is overgedragen door de Franse Gemeenschap, o.a. een groot deel van het gezondheidsbeleid en maatschappelijk welzijn) en wettelijke normen aannemen in de vorm van decreten.

Elk van de drie Gemeenschapscommissies heeft bevoegdheden als inrichtende macht (instellingen oprichten en financieren of initiatieven nemen). Elke Vergadering kan verordeningen aannemen om deze bevoegdheden ten uitvoer te leggen, de Colleges passen deze verordeningen toe door middel van besluiten.

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Brussel in kaarten  
Verdeling van politieke bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten