Armoede-indicatoren

Het Observatorium verzamelt uit verschillende databanken gegevens met betrekking tot armoede in het Brussels Gewest. De cijfers van het Brussels Gewest worden vergeleken met deze van de andere gewesten en/of de grote steden van België en waar mogelijk worden de indicatoren eveneens per gemeente gegeven.

Bronnen

Voor het Brussels Gewest zijn een belangrijk deel van de armoede-indicatoren gebaseerd op administratieve gegevens: de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijk Integratie (OCMW gegevens), Fiscale statistieken gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, de Rijksdienst voor pensioenen, de FOD Sociale Zekerheid, enz. 
Werkloosheidscijfers zijn beschikbaar via het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid van Actiris

Een aantal indicatoren zijn gebaseerd op enquête-gegevens:  EU-SILC, Enquête van de Arbeidskrachten.


Lijst met indicatoren per jaar

! Laatste update: maart 2017

A. Armoederisico en personen met een laag inkomen

Armoederisico (per gewest en in België; inkomens 2004-2014)

Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige zorgen (Brusselse gemeenten; 2007-2016)


B. Fiscale inkomen

Gemiddeld en mediaan netto belastbaar inkomen (gewesten en de grote steden; inkomens 2004-2014)

Gemiddeld en mediaan netto belastbaar inkomen (Brusselse gemeenten; inkomens 2004-2014)


C. Bedrag van de minimumuitkeringen

Armoederisicogrens en het bedrag van de minimumuitkeringen voor een alleenstaande in België (bedragen op 01/06/2016)


D. Mensen met een vervangingsinkomen of bijstandsuitkering

Gerechtigden op een vervangingsinkomen of een bijstandsuitkering (Brussels Gewest; naar leeftijdscategorie; 2008-2016)

Gerechtigden op het leefloon en equivalent leefloon (Brusselse gemeenten, grote steden en België; 2002-2016)

Gerechtigden op een uitkering voor mensen met een handicap (Brusselse gemeenten; 2003-2016)

Gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen (Brusselse gemeenten; 2002-2016)


E. Kinderarmoede

Aandeel kinderen en jongeren (0-17 jaar) in een huishouden zonder betaald werk (Brusselse gemeenten, Gewesten en België, december 2003-2013)


F. Opleiding

Jongeren die vroegtijdig de school verlieten (gewesten; naar geslacht; 2010-2015)

Volwassenen met maximum een diploma van het lager secundair onderwijs (gewesten; naar leeftijdscategorie; 2005-2015)

Meer indicatoren

In volgende documenten kan de lezer een gedetailleerde beschrijving, diepgaandere analyses (kruising van verschillende indicatoren) en uitleg bij de armoede-indicatoren, evenals andere indicatoren terugvinden:

Welzijnsbarometer
(jaarlijkse editie sinds 2005)

De publicatie "Zoom op de gemeenten" (2016)

Thematisch rapporten
(tweejaarlijkse editie over verschillende thema's)

Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussels-Hoofdstad 2006

Thuiswonen na je 65ste. Atlas van behoeften en de actoren in Brussel 2007 

Laatste update van deze pagina: maart 2017

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Mortaliteit  
Perinataliteit  
Screening borstkanker  
Vaccinaties van kinderen  
Armoede  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten