BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2012

EEN ‘VOLLEDIG’ ARMOEDERAPPORT, IN VERSCHILLENDE FASEN GEPUBLICEERD...

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn publiceert tweejaarlijks het Brussels armoederapport, bestaande uit 5 delen: de Welzijnsbarometer, een Thematisch rapport, de Gekruiste blikken, een Brussels actieplan armoedebestrijding en de Synthese van het Rondetafelgesprek.

... MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR BESTAANSONZEKERHEID VAN JONGVOLWASSENEN

In 2012 zal er bijzondere aandacht gaan naar de problematiek van bestaansonzekerheid van jongvolwassenen. Zowel in het Thematisch rapport als het Brussels actieplan armoedebestrijding staan de Brusselse jongvolwassenen in de transitieperiode tussen adolescentie en volwassenheid centraal.

De stap naar meerderjarigheid of volwassenheid luidt voor elke jongere een bijzondere periode in, waarin op tal van levensdomeinen belangrijke beslissingen genomen moeten worden en verschillende veranderingen plaatsvinden. De transitieperiode verloopt echter niet voor iedereen op eenzelfde manier. Waar de meeste jongeren de overgang naar volwassenheid kunnen uitstellen of in verschillende fasen laten verlopen, en hierbij beroep kunnen doen op de hulp en ondersteuning van hun ouders, vriendenkring en/of hun omgeving, verloopt het pad naar volwassenheid een stuk moeilijker voor anderen. Deze laatste hebben het vandaag steeds moeilijker om zich duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt en een stabiel sociaal-economisch statuut te verwerven.

De Welzijnsbarometer toont al verschillende jaren de bijzondere kwetsbaarheid van deze bevolkingsgroep. Jongvolwassenen zijn namelijk niet alleen oververtegenwoordigd in het Brussels Gewest ten opzichte van de rest van het land, het betreft bovendien een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep die verschillende achterstellingsfactoren cumuleert. Zo kampen Brusselse jongeren vaker met een laag opleidingsniveau en blijft de jongerenwerkloosheidsgraad verontrustend hoog liggen. Het aantal en het aandeel jongeren dat een inkomen van het OCMW krijgt, neemt toe. Brusselse jongeren geven vaker aan in slechte gezondheid te verkeren dan hun leeftijdsgenoten uit de andere Belgische grote steden.

Timing

DE HERFST VAN 2012 BRENGT:
DE WELZIJNSBAROMETER, HET BRUSSELS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING, EEN RONDETAFELGESPREK EN EEN PUBLIEK DEBAT

De Welzijnsbarometer 2012 zal zoals elk jaar een reeks indicatoren verzamelen die betrekking hebben op verschillende aspecten van armoede in Brussel. De publicatie van de Welzijnsbarometer 2012 is voorzien bij de opening van het parlementair jaar 2012-2013.

De permanente interkabinettenwerkgroep besliste unaniem om in het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 prioriteit te geven aan de strijd tegen armoede bij jongvolwassenen. Het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 zal bij aanvang van het parlementair jaar 2012-2013 gepubliceerd worden.

De Welzijnsbarometer 2012 en het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 zullen in november het onderwerp vormen van een rondetafelgesprek in het Brussels Parlement. Een samenvatting van de debatten van het rondetafelgesprek zal gepubliceerd worden in de ‘Synthese van de rondetafel’.

Het Thematisch rapport 2012 zal pas in de lente van 2013 gepubliceerd worden. Op 24 oktober 2012 zal er hier rond wel reeds een publiek debat georganiseerd worden in het Brussels Parlement, waar alle betrokkenen de kans krijgen om samen te debatteren over uit te werken pistes en praktijken voor jongeren. De resultaten van dit publiek debat zullen mee opgenomen worden in het Thematisch rapport.

DE LENTE VAN 2013: HET THEMATISCH RAPPORT EN DE GEKRUISTE BLIKKEN

De publicatie van het Thematisch rapport 2012 en de Gekruiste blikken 2012 wordt voorzien voor de lente van 2013.

Het Thematisch rapport 2012 zal het licht schijnen op de bijzondere armoedeproblematiek bij jongvolwassenen.
Het Thematisch rapport 2012 moet bijdragen tot een beter begrip van de mechanismen die Brusselse jongvolwassenen kwetsbaar maken in hun transitieperiode van adolescentie naar volwassenheid, en sommige onder hen in armoede doen belanden. Hierbij zullen de verschillende dimensies van de armoedeproblematiek aan bod komen zoals tewerkstelling, scholing en vorming, maar ook huisvesting, familiale situatie, gezondheid, toegang tot cultuur, enzovoort.

Bijzondere aandacht zal gaan naar de hefbomen die jongeren aanwenden: de focus zal liggen op de succesfactoren en bestaande goede praktijken in het Brussels Gewest.

Het Thematisch rapport 2012 zal zowel een kwantitatief als kwalitatief luik bevatten.

In het kwantitatief luik wordt cijfermateriaal vanuit verschillende bronnen verzameld en geanalyseerd om de situatie van Brusselse jongeren in de transitieperiode naar volwassenheid beter in kaart te brengen.

Het kwalitatief luik krijgt vorm op basis van gesprekken met sleutelfiguren en actoren uit het werkveld. Door middel van focusgesprekken (die tot stand komen met hulp van diensten die met jongeren werken) krijgen ook de Brusselse jongeren zelf de kans het woord te nemen en hun ervaringen en expertise te delen.

De Gekruiste blikken 2012 zullen het thematisch rapport aanvullen met bijdragen van Observatoria, referentiecentra en federaties van Brusselse centra en diensten over de armoedeproblematiek bij jongvolwassenen.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten