Werkaanbieding (december 2013) - wetenschappelijk medewerk(st)er

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad zoekt voor haar studiedienst, het " Observatorium voor Gezondheid en Welzijn ", een wetenschappelijk medewerk(st)er voor een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar)

OVER HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN

Als studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bestaan de opdrachten van het Observatorium uit het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie in functie van de uitbouw van een gecoördineerd gezondheids- en armoedebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Observatorium werkt beleidsondersteunend voor politieke verantwoordelijken en het werkveld omtrent de domeinen gezondheid en Welzijn in het Brussels Gewest. De ploeg is multidisciplinair en complementair samengesteld uit 12 personen (artsen volksgezondheid, sociologe, psycholoog-statisticus, sociale geografe, epidemioloog, politicoloog, economiste en administratieve medewerkers).

Voor meer informatie omtrent het observatorium zie www.observatbru.be
en omtrent de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zie www.ccc-ggc.irisnet.be  

ALGEMENE OMSCHRIJVING

De wetenschappelijk medewerker zal gedurende 1 jaar de ploeg versterken en bijdragen aan de verwezenlijking van de opdrachten van het Observatorium op het domein van de volksgezondheid, en meer bepaald de productie van de 4de editie van de " Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest "

Dit houdt hetvolgende in:
- kwantitatieve analyse van gegevensbestanden en uitschrijven van de vaststellingen en conclusies
- gericht en beperkt literatuuroverzicht
- bijdrage aan de verspreiding van de resultaten (redactie van rapporten, mondelinge presentaties)
- methodologische ondersteuning bij de inzameling en verwerking van kwantitatieve gegevens in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- bijdragen aan het multidisciplinair werken van de ploeg (diverse taken)

VERWACHT PROFIEL

Opleiding:

- Master of gelijkwaardig diploma in statistische en epidemiologische methoden;
- Basisdiploma : arts, verpleegkundige of een andere universitaire opleiding met voldoende raakvlakken met gezondheid


Ervaring: 

-
 Kwantitatieve analysevaardigheden
- Kennis van Stata en Microsoft Office
- Analyse- en synthesevaardigheden
- Goede redactionele vaardigheden
- Wetenschappelijke nauwkeurigheid

Strekt tot aanbeveling :

- Kennis van de tweede taal (Nederlands/Frans)
- Kennis van de Brusselse context
- Een bijkomende opleiding in de volksgezondheid

CONTRACTVOORWAARDEN

- Contract van bepaalde duur (1 jaar) - Voltijds
- Aanvangsdatum van het contract : januari 2014
- Plaats van tewerkstelling: Louizalaan 183, 1050 Brussel

KANDIDATUURSTELLING

CV en motivatiebrief per post aan de Heer A. Joris, Leidend Ambtenaar, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Louizalaan 183, 1050 Brussel, te bezorgen tegen 31/12/2013. Selectiegesprekken zullen begin vanaf 13/01/2014 doorgaan.

Een kopie van deze documenten electronisch door te sturen naar het adres observat@ggc.irisnet.be

Voor alle bijkomende informatie aangaande deze vacature, contacteer
Murielle Deguerry, mdeguerry@ccc.irisnet.be
www.observatbru.be

U kan de werkaanbieding via onderstaande link downloaden:
Werkaanbieding (december 2013) - wetenschappelijk medewerk(st)er - Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten