Informatie verspreiden

Het resultaat van deze permanente activiteit van gegevensverzameling en - analyse wordt verspreid via regelmatige publicaties en presentaties.

1. HET BRUSSELS ARMOEDERAPPORT


De inhoud van het Brusselse armoederapport werd vastgelegd bij ordonnantie. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn werd verantwoordelijk gesteld voor de uitwerking ervan.

Reeds in 1991 besloot de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (het Brussels parlement) om jaarlijks een armoederapport voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te realiseren. De ordonnantie van 11 juli 1991 werd vervangen door de ordonnantie van 8 juni 2000 die op haar beurt werd vervangen door de ordonnantie van 20 juli 2006.

Deze laatste ordonnantie legt vast dat het armoederapport voortaan om de 2 jaar moet verschijnen en uit 5 delen bestaat: de (jaarlijkse) Welzijnsbarometer, het Thematisch rapport, de Gekruiste blikken (de zogenaamde 'externe bijdragen'), het Actieplan armoedebestrijding en de Synthese van het rondetafelgesprek.

We illustreren dit aan de hand van onderstaand schema:


Welzijnsbarometer

De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks de meest recente cijfers over armoede in Brussel. Een reeks indicatoren moeten het mogelijk maken om jaarlijks de evolutie van de armoede in haar verschillende dimensies op te volgen (artikel 9).

Thematisch rapport

Het thematisch rapport schijnt tweejaarlijks het licht op een bijzondere armoedeproblematiek. Na "Armoede en (ver)ouderen" (2008) , "Thuisloos in Brussel" (2010), en "Jongeren in transitie; volwassenen in wording" (2012) en "Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest" (2014)
Het rapport van 2016 zal inzoomen op het thema van de "sociale onderbescherming".

Bij het opstellen van het thematisch rapport wordt telkens gestreefd naar een optimale participatie van personen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn in armoedesituaties. We waken erover zoveel mogelijk het woord te geven aan de rechtstreeks betrokkenen, het thema op een transversale wijze te onderzoeken en de ontwikkeling van het betreffende fenomeen te analyseren aan de hand van gesprekken met sleutelfiguren en actoren van het werkveld en focusgroepen met mensen in een precaire situatie en/of armoede (artikel 4 en 8).

Gekruiste blikken

De ‘Gekruiste blikken’ bevatten ‘externe bijdragen’. Zij moeten het mogelijk maken om de kennis en expertise van het Brusselse werkveld inzake armoede en armoedebestrijding te laten doorstromen naar de beleidsmakers. De ordonnantie betreffende het Brussels armoederapport voorziet immers dat beroep wordt gedaan op “Brusselse observatoria en referentiecentra en eventueel op federaties van centra en diensten, zowel publiek als privé, voor het opstellen van externe bijdragen met betrekking tot de verschillende aspecten van armoede. Het betreft hier het verzamelen van statistische en becommentarieerde gegevens en/of een stand van zaken van armoedesituaties waar de organisatie op stuit net als aangewende of gewenste maatregelen in de strijd tegen armoede.” (artikel 4)

Tweejaarlijks worden verschillende organisaties (observatoria, referentiecentra, federaties) die betrokken zijn met armoede en armoedebestrijding in Brussel uitgenodigd om een bijdrage te schrijven voor deze “Gekruiste blikken”. De auteurs zijn volledig onafhankelijk in het schrijven van hun bijdrage.

Brussels actieplan armoedebestrijding

De ordonnantie van 2006 legt het Verenigd College van de GGC op “tweejaarlijks een Brussels actieplan armoedebestrijding over te maken aan de Verenigde Vergadering” (artikel 5).

Voor het opstellen van het actieplan armoedebestrijding kan het Verenigd College een overlegplatform organiseren met de Brusselse regering en de Colleges van de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit werd voor de legislatuur 2009-2014 geconcretiseerd door middel van het afsluiten van een ‘protocol tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Colleges van de drie Brusselse Gemeenschapscommissies inzake het armoedebeleid’, waarin het ‘overlegplatform’ de concrete vorm kreeg van een ‘permanente interkabinettenwerkgroep’ (IKW). Voor de huidige legislatuur (2014-2019) heeft het Verenigd College voorgesteld het protocolakkoord te vernieuwen en de werkzaamheden van de IKW opnieuw aan te vatten.

De permanente interkabinettenwerkgroep wordt voorgezeten door de Leden van het Verenigd College van de GGC bevoegd voor Bijstand aan Personen. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn staat in voor het secretariaat.

Rondetafelgesprek

Om de twee jaar wordt naar aanleiding van de publicatie van het Brussels armoederapport een rondetafelgesprek georganiseerd (artikel 6). Beleidsmakers van de verschillende overheidsniveaus en actoren van het werkveld worden samengebracht in het Brussels parlement om de conclusies en vaststellingen van het rapport gezamenlijk te bespreken. De bedoeling is om nieuwe pistes te
formuleren die het parlementair debat kunnen voeden en aan te zetten tot politieke acties in de strijd tegen armoede. Van dit rondetafelgesprek wordt een synthese opgesteld en gepubliceerd.

Parlementaire aanbevelingen

Op basis van de verschillende katernen van het armoederapport formuleert de Verenigde Vergaderingen tenslotte aanbevelingen met betrekking tot de strijd tegen de armoede (artikel 7).

De armoederapporten die het Observatorium sinds 1999 realiseerde zijn consulteerbaar op deze website.

2. THEMATISCHE DOSSIERS


De thematische dossiers behandelen informatie over de armoede-problematiek vanuit een specifieke invalshoek:
Kansarmoede en achtergestelde buurten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2002), Uitdagingen voor een armoedebeleid in Brussel (2002), Evaluatie van de participatie van mensen die in armoede leven aan het Brusselse armoederapport (2005), Welzijns - en gezondheidsatlas (2006), Thuiswonen na je 65ste - Atlas van de behoeften en actoren in Brussel (2007), Verkennend onderzoek naar de invoering van een armoedetoets in het brussels gewest (2013), Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2015)

3. ARMOEDE-INDICATOREN


Op deze website vindt u een reeks armoede-indicatoren die jaarlijks geupdate zijn.

4. FICHES PER GEMEENTE:
WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSTATISTIEKEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


De fiches per gemeente verzamelen de belangrijkste gegevens inzake welzijn en gezondheid, beschikbaar op het niveau van de gemeente.
Het is de bedoeling om aan beleidsmakers en locale actoren een eenvoudig instrument aan te bieden om bepaalde kenmerken van de bevolking waarmee ze werken te leren kennen en hen te helpen bij de oriëntering van hun strategieën.
Deze fiches zijn complementair aan de Gezondheidsindicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brusselse Armoederapport en de Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad.
De laatste editie van deze fiches verscheen in 2010.

Een nieuwe bijgewerkte versie als vrucht van een samenwerking tussen het Observatorium van Gezondheid en Welzijn, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en het “Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles" van de “Université Saint-Louis” zal uitkomen in 2016.

Terug naar "Informatie analyseren"Verder naar "Armoedebeleid ondersteunen"

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Opvolging van de armoede  
Gegevensbronnen  
Projecten  
Publicaties  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten