Project " BGS ": "Brussel, Gezond Stadsgewest" van de WGO

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt sinds 2003 deel uit van het Europees netwerk van de “Gezonde Steden” van de Wereldgezondheidsorganisatie Dit label verenigt steden die zich engageren in een proces van transversale opbouw van volksgezondheid waarvan hier  vier centrale pijlers:

Strijd tegen sociale ongelijkheid in gezondheid

Gezondheid op alle beleidsgebieden, m. a. w. de ontwikkeling van een transversale visie op gezondheid in alle beleidsgebieden van een stad

Het proces van bevordering van participatieve gezondheid (burgerparticipatie ter bevordering van hun eigen gezondheid en welzijn) en tot slot

Werken aan sociale en economische determinanten van gezondheid (en niet alleen aan de symptomen van een eventuele slechte gezondheid, maar om deze symptomen op te heffen en te voorkomen).

Het project van 2001 tot 2012

Deze missie werd van 2001 tot 2013 opgenomen door een non-profit organisatie, de vzw "Brussel, Gezond Stadsgewest" of "BGS", gesubsidieerd door alle Brusselse ministeriële kabinetten), en is bekroond met het label van de WGO sinds 2003.

De vzw functioneerde met enerzijds een Raad van Bestuur bestaande uit de kabinetsvertegenwoordigers die het project ondersteunden en die het administratief bestuur en de financiële steun op zich namen, en met anderzijds het “Technisch Comité”. Dit TC gaf ondersteuning en begeleiding aan de terreinprojecten en was samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties, allen bevoegd over ofwel een intersectorale werking omtrent gezondheid ofwel een specifieke werking in verband met één van de sociaaleconomische gezondheidsfactoren (bijvoorbeeld diverse instellingen zoals Actiris, de MIVB, Net Brussel of ook LOGO ... hebben deelgenomen aan het debat over de oprichting van een transversale benadering voor de bevordering van gezondheid en welzijn).

Het nieuw BGS project

Sinds januari 2013 werd het BVS project toevertrouwd aan de administratie van de GGC, in het bijzonder aan het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, om de voorbije acties geleid op niveau van verschillende wijken uit te breiden naar het geheel van het territorium van het gewest.

In dit kader bestaat de eerste taak van het Observatorium (lopende over de termijn van 2013-2014) uit het bestuderen van de haalbaarheid van het vervolg van de missie volgens een aangepaste structuur: politieke actoren zouden gegroepeerd worden in een “politiek platform”; en de actoren van het terrein in een “terreinplatform”!

Het eerste platform zou ruimte bieden aan een transversale constructie, tussen de bevoegdheden, een gezondheidsbeleid dat voldoet aan de criteria van de WGO, vooral door te werken op de "gezondheidsdeterminanten" en door het opheffen van "symptomen".
Het tweede platform zou zowel plaats geven aan de uitvoering van de beleidsstrategie en eventuele uitgewerkte plannen in het politiek platform, als aan een “bottum up” kristallisatieplaats van de waarnemingen vanop het terrein over gezondheidsnoden van de bewoners. Dit terreinplatform zou een soort van “laboratorium” van gezondheidspraktijken worden, waar creatieve samenwerkingsverbanden tussen actoren zouden kunnen ontstaan die zonder de context van “Gezonde Stad van de WGO” misschien niet tot stand zouden kunnen komen.

Dit project werd tot een goed einde gebracht. Het onderzoeksverslag beschrijft de geschiedenis van het project BVS, de resultaten van de uitgevoerde interviews met actoren uit de Brusselse sociale en gezondheidssector en vertegenwoordigers van ministeriële kabinetten en administraties, een synthese van de daarin uitgedrukte opvattingen en een voorstel omtrent de volgende te zetten stappen.

Raadpleeg het rapport "Gezond Stadsgewest van de WGO (BGS), Haalbaarheidsstudie (september 2013-augustus 2014)"

Raadpleeg de archieven van het project BGS 2001 - 2013

WHO Healthy Cities project

 

Brussel, Gezond Stadsgewest

Laatst gewijzigd op 17/03/2015

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten  
Lopende Gezondheidsprojecten  
Lopende projecten armoede  
Gerealiseerde projecten gezondheid  
Gerealiseerde projecten armoede