2012 - Brussels actieplan armoedebestrijding

Brussels actieplan armoedebestrijding 2012

Downloaden:
Brussels actieplan armoedebestrijding - Brussels armoederapport 2012  (PDF)


Auteurs:
Het Brussels actieplan armoedebestrijding wordt opgesteld door de permanente interkabinettenwerkgroep armoedebestrijding die opgericht werd krachtens het “Protocol gesloten tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Colleges van de drie Brusselse Gemeenschapscommissies inzake het armoedebeleid”. Begin 2011 werd de permanente IKW uitgebreid met vertegenwoordigers van de Brusselse OCMW’s en de Franse en Vlaamse Gemeenschap.
Sinds 2010 functioneert de permanente IKW als werkgroep van de Brusselse Interministeriële Conferentie Sociaal-Gezondheid.

Overzicht

De ordonnantie van 20 juli 2006 “betreffende het opstellen van het armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” legt het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) op “tweejaarlijks een Brussels actieplan armoedebestrijding over te maken aan de Verenigde Vergadering” (artikels 4 en 5)

De permanente interkabinettenwerkgroep besliste om dit actieplan te wijden aan armoedebestrijding bij jongvolwassenen.
Het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 bestaat uit twee luiken:

(1) Een inventaris met een gedetailleerd overzicht van het lopende beleid inzake armoedebestrijding bij Brusselse jongvolwassenen dat gevoerd wordt door de Brusselse Regering, de Colleges van de drie Brusselse Gemeenschapscommissies, de Brusselse OCMW’s en de Vlaamse en Franse Gemeenschap, inclusief informatie over de financiële middelen die voor de uitvoering van de acties worden ingezet. Deze inventaris maakt integraal deel uit van het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 en is beschikbaar op de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Ook de adviezen die door de Brusselse adviesraden en de Brusselse OCMW’s geformuleerd werden in het kader van de opmaak van het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 zijn integraal beschikbaar op de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

(2) Het voorliggend actieplan dat de krachtlijnen en strategische assen definieert voor de ontwikkeling, versterking en evaluatie van het beleid inzake armoedebestrijding bij jongvolwassenen in het Brussels Gewest op korte, middellange en lange termijn.


Laatst gewijzigd op  27/03/2015

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten