2012

SMES-B, Actieonderzoek "netwerk van psycho-sociale begeleiders", december 2012

Integrale tekst

Robert E., Swennen B., ESP-ULB, Onderzoek naar de vaccinatietoestand van kinderen van 18 tot 24 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, december 2012.

Integrale tekst

ARMOEDERAPPORT 2012

Meer informatie over het Brussels armoederapport 2012 vindt u hier

Synthese van de rondetafel 2012: Download de integrale tekst 

Welzijnsbarometer 2012 : Download de integrale tekst of bekijk enkel het besluit

Het Thematisch rapport 2012:
“Jongeren in transitie, volwassenen in wording”

Dit rapport bundelt drie grote onderdelen.
Deel I “Jongeren in transitie…volwassenen in wording” is de thematische katern van het Brussels armoederapport, waarin door middel van cijfermateriaal, gesprekken met het terrein en de jongeren zelf, een beeld gevormd wordt van de Brusselse jongvolwassenen in transitie op verschillende levensdomeinen en hun risico op armoede.
Deel II “Meerderjarigheid, een gevreesde overgang” geef een samenvatting van een actieonderzoek uitgevoerd in 2012 door de diensten bijzondere jeugdzorg SOS Jeunes- Quartier Libre en Abaka.
Deel III “Gekruiste blikken”, is een verzameling van bijdragen over de problematiek van jongvolwassenen in armoede van diverse koepelorganisaties, observatoria en referentiecentra.

Dowload de integrale tekst.

Het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012, gewijd aan de problematiek van armoede bij jongvolwassenen, bestaat uit twee luiken:

Een eerste luik - de inventaris - geeft een gedetailleerd overzicht van het lopende beleid inzake armoedebestrijding bij Brusselse jongvolwassenen.

Een tweede luik - het actieplan - definieert de krachtlijnen en strategische assen voor de ontwikkeling, versterking en evaluatie van het beleid inzake armoedebestrijding bij jongvolwassenen in het Brussels Gewest op korte, middellange en lange termijn.

Bij het opstellen van het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 besliste de permanente IKW om een adviesprocedure te organiseren. De integrale adviezen die door verschillende adviesraden en organisaties opgesteld werden, kan u hier downloaden.

Dossier 2012: Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010)

Het Observatorium voor Gezondheid publiceert een derde rapport over de evaluatie van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Dit derde evaluatierapport maakt het mogelijk om een stand van zaken op te maken van 8 jaar werking van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Na de historiek van het programma en de epidemiologie van borstkanker in het Brussels Gewest in herinnering te hebben gebracht, is dit rapport gewijd aan een beschrijving van de resultaten van het programma (activiteiten, dekkingsgraad, termijn, kankerdetectiegraad) en van de kenmerken van de Brusselse vrouwen die deelnemen aan de screening.

Tot slot bekijken we de belangrijke vooruitgang die geboekt is sinds het begin van het programma, de initiatieven die momenteel lopen en de uitdagingen die nog aangepakt moeten worden.

Download de integrale tekst van het Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010)

Download de conclusies of de samenvatting

Opgelet: Dit rapport verschijnt niet in gedrukte versie en is enkel online beschikbaar

Een poster over borstkankerscreening in het Brussels Gewest

Ter gelegenheid van het 5e Internationaal Epidemiologie Congres, georganiseerd door ADELF (Association des épidémiologistes de langue française), EPITER (Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain), en l'ESP/ULB (Ecole de Santé Publique de l'Université Libre de Bruxelles) in Brussel in september 2012, presenteerde het Observatorium een poster met als titel: “Gekruiste ruimtelijke analyses van gegevens uit verschillende medisch-administratieve routinebronnen voor de evaluatie van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest”.

Vanuit de vaststelling dat de cijfers met betrekking tot borstkankerscreening in het Brussels Gewest ongelijkheden vertonen tussen de gemeenten, lag de doelstelling van deze analyse in het helpen begrijpen van en ingrijpen op deze ongelijkheden. Verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op borstkanker en de screeningspraktijk werden door middel van kaarten en grafieken in beeld gebracht, door verschillende hypotheses te onderzoeken en een beroep te doen op verschillende routinebronnen.

Deze analyse toont uiteindelijk aan dat de confrontatie van diverse gegevens uit medisch-administratieve routinebronnen het mogelijk maakt om een zekere logische samenhang in beeld te brengen van ruimtelijke verdelingen die, op het eerste zicht, paradoxaal lijken. Deze oefening geeft een illustratie van een van de methodes van integratie van gegevens die het Observatorium de mogelijkheid biedt om haar beleidsondersteunende rol uit te voeren.

U kan de poster hier consulteren (enkel in het Frans beschikbaar)
(om te ontdekken wat er achter de vraagtekens schuilt, volstaat het om er op te klikken)

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Thema armoede  
Thema gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Fiches per gemeente 2010  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Projecten  
Nieuwsbrief