Opdrachten

Onze opdrachten

De wettelijke opdrachten van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn staan opgesomd in artikel 5 van de ordonnantie van 19 juli 2001 en zijn overgenomen in artikel 5 van het Besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. U kunt het uittreksel uit de ordonnantie van 19 juli 2001 dat een overzicht geeft van de opdrachten van het Observatorium hier downloaden.

In meer operationele termen kunnen we de opdrachten van het Observatorium voor gezondheid en welzijn als volgt definiëren:

Personen, instellingen en diensten die het beleid inzake welzijn en volksgezondheid uitwerken in het Brussels Gewest de gegevens en informatie aanbieden die nuttig zijn in het kader van hun opdrachten

-        Het bieden van een globale visie over de actuele gezondheidsituatie van de Brusselse bevolking en de armoede in het Brussels Gewest en de evolutie ervan in de tijd

-        Het uitklaren van specifieke aspecten van de socio-sanitaire situatie van de Brusselse bevolking

-        Het evalueren van het beleid en de interventies op het domein van welzijn en gezondheid

Het bevorderen van de coördinatie van het beleid en de interventies op het domein van welzijn en gezondheid in het Brussels Gewest

Het Observatorium stelde begin 2011 een operationeel plan op met 7 strategische doelstellingen voor de periode 2011-2014. U kan het operationeel plan hier downloaden.

Onze activiteiten

Bestaande informatie verzamelen
Kwantitatieve en kwalitatieve informatie: gegevens van openbare en privé-instellingen, van verenigingen of informatie uit wetenschappelijk onderzoek

Informatie analyseren
- uitvoeren van kwantitatieve, kwalitatieve en ruimtelijke analyses van de
  gegevens
- integreren van verschillende soorten informatie om tot een globale benadering
  van de realiteit te komen.

Informatie verspreiden
- de resultaten van onze analyses op onze website of via gedrukte documenten 
  publiceren voor de actoren van het werkveld en de beleidsmakers
- onze publicaties presenteren en bediscussiëren met de beleidsmakers en het
  werkveld.

Onze sterke punten

Onderzoek
- coördineren en ondersteunen van onderzoek uitgevoerd door partners op het
  terrein en/of door academici ter opvolging van de gezondheid, de armoede,
  specifieke gezondheidsproblemen en sociale ongelijkheden in gezondheid in
  het Brussels Gewest
- opstellen en valideren van indicatorensets en werkinstrumenten inzake 
  volksgezondheid, armoede en sociale uitsluiting.

Brussels expertisecentrum en denktank
- advies omtrent volksgezondheid
- advies omtrent armoedebestrijding
- deelname aan werkgroepen, colloquia en bijeenkomsten
- participatie aan Belgische en Europese netwerken omtrent volksgezondheid en
  armoedebestrijding
- tweetalige benadering: kennis van de Nederlandstalige en Franstalige actoren.

Uitgangspunten
- de verwevenheid van de thema's armoede en gezondheid
- de benadering van de Brusselse realiteit in haar diversiteit
- in interactie met de actoren van het werkveld
- rekening houden met het standpunt van de mensen die betrokken zijn.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Equipe  
Opdrachten  
Historiek en structuur  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten